RODO


__________________________________
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych strona www


Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 39 z siedzibą w Katowicach
 przy ul. Gliwickiej 212, tel: 32/ 254 12 01, adres e-mail: miejskieprzedszkolenr39@wp.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek Jadwiżuk. 
inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl,
 lub telefonicznie pod numerem 32 / 3570856
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową,
 płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; oraz firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy 
oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane,
 a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane
 oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa
 i realizacji nałożonych zadań.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, 
posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 w tym do profilowania.
Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW. 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW