REKRUTACJA 2023/2024!

REKRUTACJA 2023/2024


                                                   Złożenie wniosku rekrutacyjnego                                                                  do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024
                                                                        będzie trwało                                                                     od 13 marca 2023r. od godz. 11.00
do 23 marca 2023r. do godz. 10.00
                                    zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice                                           Nr 2942/2023 z dnia 10 stycznia 2023r.


Strona do rekrutacji
Kliknij -


O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola
nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

                                                    Komisja rekrutacyjna będzie sprawdzała                                                            poprawność wniosków i załączonych dokumentów.
W razie wątpliwości będzie kontaktowała się telefonicznie.

                             W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola,                których rodzice złożyli
                                                 w terminie 27 lutego do 3 marca 2023r.                                                                  pisemną "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego".
HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Miejskiego Przedszkola Nr 39
im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach
na rok szkolny 2023/2024

Pobierz pliki

                                   Terminy przeprowadzania                                                       postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
                            na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów,                                                           do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,                       dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.
Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli :
1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.,
2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.,
3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt.,
4. kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.,
5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt., 6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:
1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
2. dla kryterium określonego w pkt. 2 - oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;
4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym; 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie. 6. dla kryterium określonego w pkt.6 - zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW