Cennik

             Od 1.03.2023r ulega zmianie opłata za wsad do kotła           zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego        Przedszkola nr 39 im.Tajemniczego Ogrod w Katowicach           
 z dnia 27.02.2023r.
i wynosi:

- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 10 zł
- 1posiłek ( śniadanie) - 2,5 zł
-1 posiłek (obiad) - 5 zł 
-1 posilek (podwieczorek) - 2,5 zł
  Placówka jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach:         
 6:00 - 17:00.
                                   Nieodpłatne godziny realizujemy:                     
od 8:00 do 14:00 
od poniedziałku do piątku.


Realizowane od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 świadczenia dodatkowe (wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego), zgodnie z Uchwałą  Rady Miasta Katowice             
 nr LVIII/1201/18 z dnia 26 lipca 2018 r., są odpłatne w wysokości:

                1,00zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających                                                          poza podstawę programową,                                 gdy do przedszkola uczęszcza jedno dziecko,

                0,65zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających                                                         poza podstawę programową,                                                    gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko,                                                                                                                                                      0zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających                                                               poza podstawę programową,                                   
gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko,

1,00zł, za 1 godzinę -świadczeń wykraczających 
 poza podstawę programową,  
dzieci objęte pomocą MOPS.

Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłatę za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę zajęć realizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, a nie wynikającą z umowy, w wysokości odpowiednio j/w.

         Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego           i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu z góry do dnia 10 - go każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na osobisty rachunek bankowy. 


                            Nie uiszczenie opłaty w terminie                                skutkować będzie naliczeniem odsetek. 

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW