Cennik

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:  6:00 - 17:00.
Nieodpłatne godziny realizujemy od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.


Realizowane od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 świadczenia dodatkowe (wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego), zgodnie z Uchwałą  Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 252, poz. 4203), są odpłatne w wysokości:


 • 1,00 za 1 godzinę   świadczeń wykraczających poza podstawę programową, gdy do przedszkola uczęszcza jedno dziecko,
 • 0,65 za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową, gdy do przedszkola
  uczęszcza drugie dziecko,
 • 0zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko,
 • 1,00 za godzinę - dzieci objęte pomocą MOPS

 • Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłatę za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę zajęć realizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, a nie wynikającą z umowy, w wysokości odpowiednio j/w.

  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka

  w przedszkolu z góry do dnia 10 - go każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na osobisty rachunek bankowy. 

  Nie uiszczenie opłaty w terminie skutkować będzie naliczniem odsetek. 

  Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW