Cennik

..Od 1.04.2021 ulega zmianie opłata za wsad do kotła i wynosi:

- 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) - 7zł
- 1 posiłek ( śniadanie) - 1,75 zł
- 1 posiłek ( obiad)- 3,50 zł- 1 posiłek ( podwieczorek) - 1,75 zł.
  Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:           6:00 - 17:00.
                                   Nieodpłatne godziny realizujemy:                      od 8:00 do 14:00 
od poniedziałku do piątku.


Realizowane od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 świadczenia dodatkowe (wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego), zgodnie z Uchwałą  Rady Miasta Katowice              nr LVIII/1201/18 z dnia 26 lipca 2018 r., są odpłatne w wysokości:

                1,00zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających                                                          poza podstawę programową,                                 gdy do przedszkola uczęszcza jedno dziecko,

                0,65zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających                                                         poza podstawę programową,                                                    gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko,                                                                                                                                                      0zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających                                                               poza podsta programową,                                    gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko,

1,00zł, za 1 godzinę -świadczeń wykraczających 
 poza podsta programową,  
dzieci objęte pomocą MOPS.

Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłatę za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę zajęć realizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, a nie wynikającą z umowy, w wysokości odpowiednio j/w.

         Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego           i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu z góry do dnia 10 - go każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na osobisty rachunek bankowy. 


                            Nie uiszczenie opłaty w terminie                                skutkować będzie naliczeniem odsetek. 

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW