Konkursy...

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
W KATOWICACH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W III KONKURSIE PLASTYCZNYM

PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA”


CELE KONKURSU:

• Kształtowanie wyobraźni plastycznej
• Promowanie twórczości dla dzieci
• Znajomość wierszy J. Tuwima
• Przybliżenie ciekawych utworów literackich zawierających wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze
• Promowanie placówki i wymiana doświadczeń pomiędzy przedszkolami
• Rozwijanie kreatywności
• Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
Organizator konkursu:
Miejskie Przedszkole Nr 39 w Katowicach im. Tajemniczego Ogrodu
Osoby odpowiedzialne:
Mgr Katarzyna Maślanka, mgr Agnieszka Brodziak
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 5 lat
Technika: dowolna - forma płaska, przestrzenna
Format: dowolny
Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki
Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 12.05.2021r. na adres:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem:

Ogólnopolski konkurs plastyczny PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA”

Nagrody:
Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

TYLKO AUTORZY NAGRODZONYCH PRAC otrzymają dyplomy i nagrody,
 a opiekunowie laureatów podziękowania.

Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.05.2021r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola http://mp39.manifo.com/konkursy w zakładce „ konkursy”,oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl.
Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.


Załączniki:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA” i z jego promocją...................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA” i z jego promocją.

...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy

Pobierz pliki

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”


Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski konkurs plastyczny

„WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”

został rozstrzygnięty!
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie
i spróbowali swoich sił .
Jury nagrodziło najciekawsze prace.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

I miejsce

DOMINIKA SOLARCZYK,
Przedszkole Nr 2w Nowym Targu

II miejsce

HELENA LORENC,
Przedszkole Publiczne Nr1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach

III miejsce

WANDA TYBORSKA,
Przedszkole Nr 8 w Cieszynie
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW