Konkursy...

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku 5 lat

WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE 
Cele konkursu:
- Kształtowanie wyobraźni plastycznej
- Inspirowanie wiosenną tematyką
- Rozwijanie kreatywności
- Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
Organizator konkursu:
Miejskie Przedszkole Nr 39 w Katowicach im. Tajemniczego Ogrodu
Osoby odpowiedzialne:
Mgr Katarzyna Maślanka, mgr Marta Sumera
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 5 lat
technika: dowolna - forma płaska
Format: dowolny
Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki
Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Termin składania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia
22.03.2021r. 
 na adres:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem: Ogólnopolski konkurs plastyczny „WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”


Nagrody:
Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

TYLKO AUTORZY NAGRODZONYCH PRACotrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.03.2021r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola http://mp39.manifo.com/konkursy w zakładce „ konkursy”,
oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl.

Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.
Załączniki:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem „WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”
i z jego promocją.
..................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem „WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”
i z jego promocją.
...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW