Konkursy...UWAGA UWAGA! 
OGŁASZAMY OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY!! 


Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku 5– 6 lat
„ JESIENNE PARASOLE”

Cele konkursu:
- Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
- Kształtowanie wyobraźni plastycznej
- Inspirowanie jesienną tematyką
- Rozwijanie kreatywności 

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 39 w Katowicach:
mgr Ewa Stefanik, mgr Monika Bednarek 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: Od 5 do 6 lat
Technika: dowolna - forma płaska
Format: dowolny
Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki 

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej,
 imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 16.11.2018r. na adres:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem:Ogólnopolski konkurs plastyczny „ JESIENNE PARASOLE ”

Nagrody:
Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.11.2018r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora –
 mp39.manifo.com oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl. 

Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.

Załacznik:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek
........................................................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesienne parasole”
organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 39 im. Tajemniczego ogrodu w Katowicach zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki, stronie www.bliżejprzedszkola.pl .

……………………., dn. ………….. ……………………………………………………. 
(imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów)
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW