Konkursy...

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Bohaterowie wierszy J. Tuwima”

Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski konkurs
„Bohaterowie wierszy J. Tuwima”
został rozstrzygnięty!
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
I miejsce:

Weronika Mizera
Przedszkole nr 5 w Andrychowie

II miejsce:

Laura Miękina
Przedszkole nr 5 w Andrychowie

III miejsce:

Igor Frąckowiak Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” – Turza ŚląskaNagrody zostaną wkrótce wysłane


GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!😊
Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„EKO ODPOWIEDZIALNY OD DZIECKA”

ORGANIZATOR KONKURSU
• Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu Katowice, ul. Gliwicka 212
CELE KONKURSU
• Kształtowanie postaw ekologicznych.
• Podnoszenie świadomości ekologicznej.
• Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów.
• Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.
• Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
• Rozbudzenie u dzieci zainteresowań przyrodniczych.
• Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
TEMATYKA KONKURSU
• Główne hasło konkursu brzmi: „EKO ODPOWIEDZIALNY OD DZIECKA”.
• Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy dzieci wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy, piękno przyrody danej miejscowości.
ZASADY KONKURSU:
• Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4-6 lat
• Forma: praca płaska A4 lub A3
• Technika plastyczna: dowolna
• W konkursie wyłonione zostaną 3 najlepsze prace (1-3 miejsca).
• Do prac należy dołączyć metryczkę: (imię i nazwisko autora; wiek uczestnika; adres, nazwę, numer przedszkola, nr telefonu placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została przygotowana praca)
• Do każdej pracy należy dołączyć zgodę – oświadczenie rodzica (załącznik nr 1) na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie jego danych do celów konkursu. Prace bez oświadczenia nie będą brały udział w konkursie.
• Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu.
• Termin nadsyłania prac do 26 maja 2022 r. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę! (decyduje data stempla pocztowego)
• Prace należy przesłać na adres:
Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu
40-860 Katowice, ul. Gliwicka 212
(z dopiskiem konkurs plastyczny: „EKO ODPOWIEDZIALNY OD DZIECKA”)
Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Brodziak
Beata Radomska
tel. 32 254 12 01
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach 30.05.22 r.

(załącznik nr 1)
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
( imię, nazwisko)
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „EKO ODPOWIEDZIALNY OD DZIECKA” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia i nazwiska, nazwy przedszkola w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej organizatora oraz nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych wraz z wynikami konkursu.

…………………………………………………………………
(data oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

Pobierz pliki

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku 4 lata

„MAMO, TATO- SPĘDŹMY AKTYWNIE
NADCHODZĄCE LATO”


Cele konkursu:
- Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
- Kształtowanie wyobraźni plastycznej
- Inspirowanie letnią tematyką
- Uwrażliwienie na piękno otaczającej Nas przyrody latem

Organizator konkursu:
Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach:mgrMonika Bednarek

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 4 latka

Technika: dowolna - forma płaska

Format: dowolny

Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 03.06.2022r. na adres:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39
im. TAJEMNICZEGO OGRODU
UL. GLIWICKA 212
40-860 KATOWICE

Z dopiskiem:Ogólnopolski konkurs plastyczny
„MAMO, TATO- SPĘDŹMY AKTYWNIE
NADCHODZĄCE LATO”Nagrody:

Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzynagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatówpodziękowania.Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.06.2022 r. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki mp39.manifo.com w zakładce KONKURSY oraz na portalubliżejprzedszkola.pl.

Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.

Załączniki

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.

..................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.
...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIOSENNE KWIATY”

Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski konkurs
„WIOSENNE KWIATY” został rozstrzygnięty!
Dziękujemyi gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
I miejsce:

LENA GRABOWSKA, lat 3
Oddział Przedszkolny SP w Krokocicach
Krokocice 2

II miejsce:

MAŁGORZATA PIETRZYK, lat 4
Zespół Szkółim. Jana Pawła II w Osieku- Publiczne Przedszkole
Osiek

III miejsce:

MARCELINA DRĄŻEWSKA, lat 4
Miejskie Przedszkole Nr 1 im. H. CH. Andersena
KatowiceNagrody zostaną wkrótce wysłane


GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!😊
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
W KATOWICACH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W IV ERDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA”.


CELE KONKURSU:

• Kształtowanie wyobraźni plastycznej
• Promowanie twórczości dla dzieci
• Znajomość wierszy J. Tuwima
• Przybliżenie ciekawych utworów literackich zawierających wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze
• Promowanie placówki i wymiana doświadczeń pomiędzy przedszkolami
• Rozwijanie kreatywności
• Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego

Organizator konkursu:
Miejskie Przedszkole Nr 39 w Katowicach im. Tajemniczego Ogrodu

Osoby odpowiedzialne:
Mgr Katarzyna Maślanka, mgr Marta Sumera i mgr Ewa Stefanik

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 5 lat

Technika: dowolna - forma płaska, przestrzenna

Format: dowolny

Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki , imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 09.05.2022r.

na adres:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem:

Ogólnopolski konkurs plastyczny PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA”


Nagrody:
Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

TYLKO AUTORZY NAGRODZONYCH PRAC otrzymają dyplomy
i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu16.05.2022r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola http://mp39.manifo.com/konkursy w zakładce „ konkursy”,
oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl.

Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.
Załączniki:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA” i z jego promocją...................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


2. OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem PT. ”BOHATEROWIE WIERSZY J.TUWIMA” i z jego promocją.

...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy

Pobierz pliki

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW