Kącik dla Rodzica...
SZANOWNI RODZICE !!!!

            ZAPRASZAMY DO ZAKUPU ZDJĘĆ Z SESJI JESIENNEJ   W CENIE 42 ZŁ.
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
2 ZDJĘCIA 15X21,
 2 ZDJĘCIA 10X15,
1 ZDJĘCIE W FORMIE MAGNESU 10X15.

SZANOWNI RODZICE 
Zaproszamy do zapoznania się z artykułem 
dotyczącym samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym.
Link dostępny pod zdjęciem.
ZAPRASZAMY

Pobierz pliki

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
nr 1 w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 prowadzona
będzie terapia grupowa „Metodą Dobrego Startu”
prof. M. Bogdanowicz, dla dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym z opóźnieniami
i zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami wyłonią
kandydatów na zajęcia.
Dla dzieci z rocznika 2015 będzie prowadzona terapia grupowa
„ Od wierszyka do cyferki” mająca na celu doskonalenie poziomu
kompetencji w zakresie dziecięcego liczenia.
Rodziców dzieci wyłonionych na terapię grupową PPP
prosi o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu
i godziny zajęć. Nr telefonu: 32 254 23 12.
PPP nr 1 informuje, że dzieci będą przyjmowane na terapię
w kolejności telefonicznych zgłoszeń rodziców.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci będzie większa
niż liczba miejsc, dzieci te zostaną wpisane na listę rezerwową.

Nauczyciele

WITAMY W PRZEDSZKOLU !
Już pierwszego września zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki do rozpoczącia z nami nowego roku przedszkolnego.

UWAGA RODZICE!!!

       W celu podjęcia środków ostrożności                           COVID – 19  ZALECA SIĘ,                                 aby na terenie przedszkola – szatni                          przebywał JEDEN Rodzic                 
z JEDNYM Dzieckiem.
.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 
U DZIECI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do placówki przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Pracownik z niepokojącymi objawami nie przychodzi do pracy.
• telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej,
• w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 informując, że może być zakażony koronawirusem.
4. Pracownik będący na stanowisku pracy z niepokojącymi objawami infekcji dróg oddechowych natychmiast kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się w/w pracownik lub dziecko jest gruntownie sprzątany i zdezynfekowany.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV – 2 stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie na obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

oraz obowiązujących przepisów prawa.
9. W przypadku wątpliwości kontaktujemy się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną
• całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:
+ 48 222 500 115
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
.BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

10 ZASAD DLA UCZNIA

1.Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2.Często myj ręce.
3.Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4.Zrzygnuj z podawania ręki na powitanie.
5.Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6.Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7.Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8.Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
9.Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10.Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcj
ach.

                                   BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie odzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na Świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.
I N F O R M A C J A
Najnowsze wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW